Asiakasseteli

Mikä on asiakasseteli?

Sote-uudistuksen astuttua voimaan tiettyjä sosiaali- ja terveyspalveluita aletaan järjestää asiakassetelillä.

Asiakassseteli on maakunnan liikelaitoksen asiakkaalle myöntämä maksusitoumus, jolla asiakas voi hankkia tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun maakunnan hyväksymältä palveluntuottajalta.

Asiakasseteli myönnetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Maakunta maksaa palveluntuottajalle korvauksen tuotetusta palvelusta, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää vain asiakasmaksu.

Valinnanvapauslaissa on säädetty palveluista, joihin maakunnan on otettava käyttöön asiakasseteli. Asiakasseteliä käytetään esimerkiksi monissa vanhusten ja vammaisten palveluissa ja kuntoutuksessa. 

Lisäksi maakunta tekee päätöksen siitä, ottaako se käyttöön asiakassetelin myös muissa palveluissa, kuten erikoissairaanhoidossa.

Asiakasseteli muodostaa yhdessä suoran valinnan palveluiden ja henkilökohtaisen budjetin kanssa Suomen hallituksen esittämän valinnanvapausmallin, jonka osia pilotoidaan monissa maakunnissa ennen uudistuksen voimaantuloa. 

Lue Vaanan palveluista

Linkit avaavat uuden ikkunan selaimeesi.

Asiakassetelin käyttö

Mitä eroa on asiakassetelillä ja palvelusetelillä?

Kunnat voivat nykyisin halutessaan hyödyntää palveluseteleitä palveluittensa järjestämisessä. Palveluseteliä käytetään Suomessa varsin paljon niin sosiaali-, terveys kuin varhaiskasvatuspalveluidenkin järjestämisessä. Uuden valinnanvapauslain mukainen asiakasseteli on rinnastettavissa nykyiseen palveluseteliin. Palvelusetelit poistuvat käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa maakunta- ja sote-uudistuksen astuessa voimaan ja asiakassetelin korvatessa ne. Varhaiskasvatuksessa palvelusetelin käyttö jää edelleen kuntien vastuulle. 

Merkittävä ero palvelusetelin ja asiakassetelin välillä on, että maakunnan on otettava käyttöön asiakasseteli valinnanvapauslaissa määritellyissä palveluissa. Lisäksi maakunta voi ottaa asiakassetelin käyttöön tarpeen mukaan myös muissa palveluissa. Tällä hetkellä palveluseteli on kunnalle vapaaehtoinen tapa järjestää palveluita. 

Asiakasseteliä käytettäessä asiakkaan vastuulle jää maakunnalle maksettava kiinteä asiakasmaksu, joka on aina samasta palvelusta sama, valitsi asiakas palvelun miltä tahansa palveluntuottajalta. Yksityiselle palveluntuottajalle asiakas ei maksa saamastaan palvelusta mitään. Tämä tarkoittaa, että asiakassetelin arvon tulee kattaa koko ostettava palvelu toisin kuin palvelusetelin arvon, joka ei aina kata koko palvelun hintaa. 

Asiakkaalla ei uudistuksenkaan jälkeen ole pakko ottaa vastaan maakunnan tarjoamaa asiakasseteliä, kuten ei tälläkään hetkellä ole pakko ottaa vastaan palveluseteliä. Maakunnan on järjestettävä palvelu asiakkaalle jollain muulla tavalla, mikäli tämä ei ota vastaan asiakasseteliä. 

Maakunta määrittelee asiakassetelille enimmäiskustannuksen. Kyse ei palvelusetelin tapaan ole fyysisestä setelistä, vaan tietojärjestelmissä näkyvästä luvasta maksaa käynti asiakkaan valitsemassa paikassa. Asiakassetelillä ei voi maksaa palveluita, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä. 

Ennen uudistusta palveluseteli on kunnalle tai kuntayhtymälle hyvä keino lisätä valinnanvapautta hallitusti ja uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Maakunnat voivat halutessaan myös pilotoida asiakasseteliä.

Missä asiakasseteliä käytetään?

Maakunnilla on velvoite ottaa asiakasseteli käyttöön

 • Sosiaalihuoltolain mukaisessa sosiaalisessa kuntoutuksessa
 • Sosiaalihuoltolain mukaisessa kotipalvelussa
 • Sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain, erityishuoltolain ja kehitysvammalain mukaisissa asumispalveluissa
 • Sosiaalihuoltolain mukaisessa vammaisten henkilöiden työtoiminnassa
 • Terveydenhuoltolain mukaisessa kotisairaanhoidossa
 • Terveydenhuoltolain mukaisessa lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvissä terveydenhuollon ammattihenkilön yksittäisissä vastaanottokäynneissä
 • Suunhoidossa tarpeellisissa hammasproteettisissa hoidoissa
Lisäksi maakunta voi ottaa käyttöön asiakassetelin käyttöön 
 
 • Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössätukiperheiden järjestämisessä sekä muissa sosiaalihuollon ennaltaehkäisevissä palveluissa
 • Omaishoidon tuesta annetun lain mukaisessa omaishoitajan vapaan toteuttamisessa
 • Vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa, päivätoiminnassa ja sopeutumisvalmennuksessa
 • Terveydenhuoltolain mukaisissa neuvolapalveluissa
 • polikliinisesti toteutettavissa kirurgisissa toimenpiteissä
 • kiireettömässä leikkaustoiminnassa
 • terveydenhuollon ammattihenkilön kiireettömissä vastaanottokäynneissä
 • asiakkaan hoitoon liittyvissä lääketieteellisissä tutkimuksissa
 • hampaiden oikomishoidossa 
 • sekä muissa näihin verrattavissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa
Valinnanvapauslaki

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitykset maakunta- ja sote-uudistuksesta. Yksi uudistuksen keskeisimmistä lakiesityksistä on valinnanvapauslaki. Valinnanvapaus tarkoittaa asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalvelunsa. Asiakassetelistä säädetään valinnanvapauslain 24 §:ssä. 

Valinnanvapauslain tarkoituksena on 

 • lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia
 • parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta
 • parantaa palvelujen kustannusvaikuttavuutta

Valinnanvapauslain mukaan asiakkaan valinnanvapautta lisätään kolmella keinolla:

 • suoran valinnan palveluilla (asiakas valitsee sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan suoraan ilman palveluarviota)
 • asiakassetelillä (maakunta myöntää asiakkaalle maksusitoumuksen laissa määriteltyihin palveluihin palvelutarpeen arvion perusteella)
 • henkilökohtaisella budjetilla (maakunta myöntää maksusitoumuksen sosiaali- ja terveyspalvelujen pitkäaikaiseen tarpeeseen palvelutarpeen arvion perusteella)
Asiakasseteliä ja henkilökohtaista budjettia koskevan sääntelyn on tarkoitus astua voimaan viimeistään vuonna 2022 ja suoran valinnan palveluita koskevan sääntelyn viimeistään vuonna 2023. Tarvittaessa maakunta voi hakea lykkäystä enintään vuoteen 2024 saakka.

Asiakassetelin hyödyt pähkinänkuoressa

Maakunta
 • Säästää kustannuksia
 • Lisää alueellista elinvoimaa
 • Parantaa palveluiden saatavuutta
Palveluntuottaja
 • Lisää myyntiä
 • Parantaa käyttöastetta
 • Edesauttaa pienyritysten asemaa
Asiakas
 • Nopeuttaa pääsyä hoitoon
 • Lisää valinnanvapautta
 • Parantaa palvelukokemusta

Miksi Vaana Asiakasseteli?

Olemme kehittäneet sähköistä valinnanvapausratkaisua jo yli kymmenen vuotta yhdessä kuntien, kansalaisten ja palveluntuottajien kanssa. Valinnanvapausjärjestelmämme on tällä hetkellä käytössä yli 70 kunnassa, joiden alueella asuu yli miljoona ihmistä.

Tarjoamamme ratkaisu mahdollistaa palveluiden vertailun ja valinnan sekä sujuvan rahoituksen ja hallinnon. Valinnanvapausjärjestelmämme ovat kustannustehokkaita ja helppokäyttöisyyden vuoksi nopeasti otettavissa käyttöön ilman kalliita ja raskaita IT-integraatioita. 

Kustannustehokas

Emme halua, että hinta muodostuisi esteeksi valinnanvapaudelle. 

Tästä syystä tarjoamme maakunnille markkinoiden kustannustehokkaimman ratkaisun asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin hallinnointiin. 

 

Nykyaikainen käytettävyys

Alalla on totuttu siihen, että IT-järjestelmistä maksetaan järkyttäviä summia. Silti järjestelmät näyttävät ja tuntuvat 10 vuotta aikaansa jäljessä olevilta.

Mielestämme asian ei tarvitse olla näin – siksi syntyi Suomen nykyaikaisin valinnanvapausjärjestelmä, OmaVaana.

Lue lisää OmaVaanasta

Kokenut asiakaspalvelu 

Kokenein ja alan ainoa niin asiakkaita, palveluntuottajia kuin maakuntiakin palveleva asiakaspalvelumme on korkean asiakastyytyväisyytemme kulmakivi. 

Autamme kaikissa asiakasseteliin liittyvissä asioissa. Maanantaista torstaihin kello 9–15 (pe 10–15).

Kiinnostuitko valinnanvapausratkaisustamme? Ota yhteyttä!

OmaVaana – Kokonaisvaltainen ratkaisu

Olemme uudistaneet valinnanvapausratkaisumme vuonna 2018. Lopputuloksena on käytettävyydeltään
nykyaikaisin valinnanvapausjärjestelmä.

OmaVaana on rakennettu käyttäjä edellä yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestelmämme on kevyt, kustannustehokas ja helppo ottaa käyttöön. Valinnanvapausratkaisumme kattaa työkalut sekä asiakassetelin että henkilökohtaisen budjetin järjestämiseen ja hallinnointiin

Kiinnostuitteko tai haluatteko pilotoida kanssamme? Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä teidän maakuntaanne sopiva ratkaisu. 

Jätä yhteydenottopyyntö

Keskustelemme mielellämme kanssanne lisää asiakassetelistä ja Suomen johtavasta valinnanvapausjärjestelmästä. Mahdollistetaan valinnanvapaus sujuvasti yhdessä. ❤

Käytämme antamianne yhteystietoja vain yhteydenottoon.