Servicesedel

Vaana Palvleuseteli -servicen har splittrat från resten av Smartums affärsverksamhet som ett separat företag Vaana (Palvelutili Ab). Uppdelningen ger oss en möjlighet att bättre betjäna våra kunder och svara på tillväxt. Uppdelningen påverkar inte vår service och vi kommer fortfarande att erbjuda en enkel och kostnadseffektiv lösning för hantering av servicesedlar!

Servicesedeln är ett sätt att ordna social- och hälsovårdstjänster i kommuner. Den centrala tanken med den är att öka kommunbornas valfrihet. Idén är att kommunen beviljar servicesedeln åt kommunbor, med vilken de kan skaffa den behövliga social- och hälsovården från privata serviceproducenter som godkänts av kommunen, t.ex. hemvårdsföretag eller privata läkarstationer. På så sätt kan kommunbon själv välja vem som producerar tjänsten åt honom eller henne, var och när. Servicesedelns värde kan täcka den köpta tjänsten helt eller delvis, varvid kommunbon betalar en självriskavgift till serviceproducenten.

Vilka tjänster kan man få med servicesedeln?

Lagen om servicesedlar som trädde i kraft i augusti 2009 möjliggör produktionen av nästan alla social- och hälsovårdstjänster med servicesedeln. Syftet med lagen om servicesedlar är att

  • öka kommunbornas valfrihet
  • förbättra tillgången på kommunbornas tjänster
  • främja samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn

Kommunerna godkänner och upprätthåller register över privata serviceproducenter som kan ta emot servicesedlar. Kommunernas uppgift är att produktifiera de tjänster som anskaffas med servicesedeln och fastställa servicesedelns värde. För vissa social- och hälsovårdstjänster som fastställs i lagen täcker servicesedeln serviceproducentens kostnader helt och hållet och kommunbon behöver inte betala självriskandelen.

Enligt lagen om servicesedlar har kommunbon rätt att frånsäga sig en servicesedel som erbjuds. I sådana fall måste kommunen ordna en motsvarande tjänst antingen som egen produktion eller en köpt tjänst. En servicesedel kan inte beviljas en person som inte själv förmår använda sin valfrihet.

Servicesedlar används för tillfället av ungefär en tredjedel av Finlands kommuner. De vanligaste tjänsterna som ordnas med sedeln är socialtjänster såsom hemvård och vikariat för anhörigvårdare. Användningen av sedeln håller på att bli vanligare även för hälsovårdstjänster, framför allt för munhälsovård och grundhälsovård.

Kommunbor som erhållit en servicesedel uppskattar sin valfrihet

Största delen av kommunborna som valt servicesedeln använder den. Serviceproducenten väljs på mycket individuella grunder. De viktigaste kriterierna anses vara:

  • tjänstens kvalitet
  • tidtabell för tillgången på tjänsten
  • serviceproducentens erfarenhet och pris

Undersökningar visar att valfriheten också uppskattas: 80 % av finländare vill själv bestämma vem som producerar social- och hälsovårdstjänsterna. Servicesedeln gör att alla kommunbor behandlas lika, eftersom priskonkurrensen mellan serviceproducenterna säkerställer att kostnaderna hålls låga. Kommunens uppgift är att, på basen av lagen om servicesedlar, fastställa ett rimligt pris för servicesedeln. Även de flesta av tjänsterna som kommunerna själv producerar är avgiftsbelagda.  (Källor: ”Servicesedeln som organisationssätt för social- och hälsovårdstjänster 2012”, Smartum Oy 2012; ”Finländarnas uppfattningar om social- och hälsovårdstjänster”, Consumer Compass 2011).

Vaana Servicesedel är Vaanas (Palvelutili Oy) elektroniska lösning för upprätthållandet av servicesedelverksamheten som erbjuds åt kommuner. Med Vaana servicesedel får kommunen, kommunbon och serviceproducenten ett betalningssätt som är pålitligt och lätt att använda för att främja kommunbornas välbefinnande och valfrihet.

Vaana Servicesedel

 

Vi har utvecklat Vaana servicesedel ända sedan 2008 tillsammans med kommuner och serviceproducenter. Idag används Vaana servicesedel redan i över 50 kommuner, där det sammanlagt bor över en miljon människor. Nästan 800 serviceproducenter tar emot Vaana Palveluseteli.

Organiseringen av social- och hälsovårdstjänster med den elektroniska Vaana servicesedel täcker alla parter: kommunen, kommunborna och serviceproducenterna.

  • kommunen produktifierar och delar ut servicesedlarna på Vaana servicesedels nättjänst
  • kommunbon betalar sin utvalda serviceproducent med Vaana servicesedel
  • serviceproducenten debiterar sedeln på nättjänsten efter att ha fått redovisningen från Vaana

Användningen av en internet-baserad Vaana servicesedel är lätt och kostnadseffektivt för alla parter. I kommunen kan man också följa servicesedelverksamheten och få de nödvändiga rapporterna via nättjänsten. Tack vare den elektroniska servicesedeln försvinner behandlingen av inköpsfakturor i kommunerna och administrationen av servicesedelverksamheten minskar.

Servicesedellösningen som erbjuds av Vaana täcker också kommunernas lagstadgade upprätthållande av serviceproducentportalen.  I det nationella sökverktyget för användningsställen vaana.fi/haku hittar man alla serviceproducenter som tar emot Vaana servicesedel enligt sedlarnas utfärdare och anskaffade tjänster.

Vaana servicesedel är en lätt elektronisk lösning, som varken förutsätter systemintegration eller investeringar i teknologi. Lösningen är smidig och snabb att börja använda utan separata systemanskaffningar. Vaana utbildar också både personer som arbetar med kommunens servicesedlar och serviceproducenter.

Till serviceproducent

 

Vaana servicesedel har från början utvecklats tillsammans med serviceproducenterna och kommunerna. Ända sedan 2008 har vi fört nära diskussioner med serviceproducenterna för att kunna erbjuda en enkel elektronisk servicesedellösning som är lätt att använda.  Lagen om servicesedlar trädde i kraft 2009. Dess tyngdpunkt är att förbättra kommunbornas valfrihet i social- och hälsovårdstjänster samt öka samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn. Vaana servicesedel har utvecklats genom att ta dessa principer i beaktande.

Som elektroniskt betalningsmedel går debiteringen av Vaana servicesedel lätt i Vaana servicesedel-nättjänsten. Vaana betalar debiteringarna till serviceproducenten två gånger i veckan. Vaana Palveluseteli kräver inga investeringar i teknologi och är smidig att ta ibruk. Serviceproducentens kostnader uppgår till tre procent av sedlarnas redovisning. Dessa kostnader kan producenten dra av på skatten som en kostnad för affärsverksamheten.

Vaana servicesedel gör administrationen av servicesedelverksamheten enkel för kommuner och serviceproducenter. I sökverktyget för användningsställen vaana.fi/haku finns alla serviceproducenter som tar emot Vaana servicesedel. Sökverktyget för användningsställen erbjuder serviceproducenten ett bra forum att även marknadsföra andra tjänster de erbjuder utöver de tjänster som köps med servicesedeln.

Vaana servicesedel har inga begränsningar på företagets storlek.  De flesta av våra serviceproducenter är små eller medelstora företag, vars omsättning har vuxit i och med servicesedelverksamheten. Detta har i sin tur möjliggjort utvidgandet av verksamheten.

Hur blir man serviceproducent

En serviceproducent kan ansluta sig till nätverket för företag som tar emot Vaana servicesedel, när denne har godkänts som servicesedelserviceproducent i en kommun som har tagit ibruk Vaanas elektroniska lösning. De flesta kommuner använder godkännandeförfarande beträffande serviceproducenterna: alla producenter som uppfyller kriterierna som kommunen fastställt är godkända för verksamheten i sökvertyget för serviceproducenter. På så sätt säkerställer man att ett så omfattande och fungerande nätverk av serviceproducenter som möjligt skapas. Då förverkligas kommunbons verkiga valfrihet.

Om du har frågor om Vaana servicesedel fråga gärna hjälp av vår kundtjänst!

Ibruktagandet i kommuner

 

Servicesedlarna bör produktifieras innan de tas i bruk. På så sätt säkerställer man att kundens valfrihet, som baserar sig på lagen om servicesedlar, förverkligas så gott som möjligt.  Detta innebär att sedelns användningssyfte och värde bestäms.

Servicesedelns värde bör vara tillräckligt stort och lockande, så att kunderna ska kunna ta sedeln i bruk och privata serviceproducenter ska kunna delta i verksamheten. Lagen föreskriver att kundens eventuella självriskandel inte får bli orimligt hög. Ju flera serviceproducenter som tar emot servicesedlar, desto bättre förverkligas kundens valfrihet och desto snabbare får han eller hon tjänster av högre kvalitet.

För att fastställa servicesedelns värde är det bra att beräkna kostnaderna för kommunens egen produktion inklusive dolda kostnader. På så sätt blir servicesedeln ett kostnadseffektivt alternativ för att ordna tjänsterna. Kostnadsberäkningen avslöjar värdet på de dolda kostnaderna, varvid man får öppenhet i prissättningen. På samma gång utvecklas förhållandet mellan pris och kvalitet för kommunens egen produktion.

Det lönar sig att göra produktifieringen av servicesedeln i samarbete med serviceproducenterna

Vaanas samarbetserfarenheter om servicesedeln har visat att det lönar sig att utföra produktifierandet av servicesedeln i samarbete med de serviceproducenter som möjligen kan komma att ta emot sedeln. På så sätt säkerställer man kompatibiliteten mellan kommunernas servicebehov och utbudet av de serviceproducenter som verkar inom regionen.

Uppmärksammandet av serviceproducenternas synpunkter i kommunernas produktifierande samt fastställandet av servicesedelns värde skapar goda förutsättningar för att verksamheten ska lyckas.  Ett realistiskt värde på servicesedeln gör det möjligt för många producenter att delta i verksamheten och kunden får en verklig möjlighet att välja bland ett flertal serviceproducenter. Från serviceproducenternas synpunkt är det väsentligt att binda sig till servicesedelverksamheten på lång sikt. En sund servicesedelmarknad skapas när serviceproducenterna upplever att verksamheten är ändamålsenlig på lång sikt.  Erfarenheter visar också att godkännandet av serviceproducenter bör utföras enligt godkännandeförfarande, så att alla serviceproducenter som uppfyller kriterierna som kommunerna fastställt godkänns för verksamheten. På så sätt undviker man tidskrävande konkurrensutsättningar och möjliggör skapandet av ett omfattande nätverk av serviceproducenter, där kommunbon själv väljer sin serviceproducent.

Organiseringen av social- och hälsovårdstjänster med servicesedeln förutsätter administration och uppföljning av kommunerna. Det finns en risk att i och med administrationskostnaderna utvecklas servicesedeln till ett för kommunen ineffektivt sätt att ordna tjänsterna på. Vaana har utvecklat en elektronisk lösning för administrationen av servicesedeln som är enkel och kostnadseffektiv för kommunen och serviceproducenter. Vaana servicesedel är ett smidigt betalningsmedel också för kunden.

Såhär använder du din servicesedel

 

Användning av Vaana servicesedel

Servicesedeln är ett sätt att ordna kommunernas social- och hälsovårdstjänster. Kommunen beviljar en servicesedel med ett visst värde till kommunborna, som sedan använder sedeln för att av en privat serviceproducent köpa en tjänst, för vilken sedeln beviljats. Enligt lagen om servicesedlar har kommunbon rätt att tacka nej till erbjuden servicesedel, varvid kommunen bör ordna en motsvarande tjänst, antingen som egen produktion eller som en köpt tjänst. I vissa tjänster täcker värdet på servicesedeln hela den köpta tjänsten, varvid sedelns användare inte behöver betala någon självrisk. Ofta betalar dock sedelns användare självriskandelen, precis som man vanligtvis också måste betala en kundavgift för tjänster som kommunen producerar.

Vaana servicesedel är en elektronisk lösning för servicesedelverksamheten. Den används i över 50 kommuner runtom i Finland. För kommunbor, dvs. sedelns användare är Vaana servicesedel antingen en utskrift eller kod som skickas till mobiltelefonen eller e-postadressen. På sedeln anges vilka tjänster sedeln har beviljats för och med sedeln följer vanligtvis från kommunen ett servicebeslut, en vårdplan eller remiss från läkare, beroende på tjänst.

Sökverktyg för användningsställen och betalning

När kommunbon har fått sin servicesedel kan han eller hon söka önskad serviceproducent i sökverktyget för användningsställen vaana.fi/haku.  I sökverkyget finns alla de serviceproducenter som tar emot Vaana servicesedel, indelade enligt beviljande organ (t.ex. kommun, kommunförbund) och tjänst.

Efter att sedelns användare har hittat den önskade serviceproducenten och erhållit tjänsten, betalar han eller hon för tjänsten med Vaana servicesedel. Serviceproducenten debiterar sedeln i Vaanas nättjänst. Om sedeln har beviljats för upprepade tjänster, blir det pengar kvar på sedeln efter debiteringen och den kan användas på nytt. Det viktigaste från sedelanvändarens synpunkt är servicesedelns kod, serviceproducenten debiterar sedeln med den, och vård- och tjänstebeslutet/planen eller läkarens remiss, på basen av vilka tjänsten produceras.

Användningen av Vaana servicesedel är lätt. Kommunbon behöver inte i något skede själv logga in på nättjänsten. Det räcker med att ta med sig Vaana servicesedels kod och vårdplanen när han eller hon tar kontakt med serviceproducenten. Kommunbon kan vid behov kontrollera saldot på sin servicesedel på webbplatsen vaana.fi genom att mata in koden för servicebeslutet och servicesedeln. Vaana samlar inte in personuppgifter om servicesedelns användare som faller under lagen om personuppgiftsskydd. Det gör Vaana servicesedel till ett pålitligt betalningsmedel för kommunbor.

Om du har frågor om användingen av Vaana servicesedel, vänligen ta kontakt med det organ som utfärdat sedeln.