Saavutettavuusseloste

Vaana Oy pyrkii takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee ainoastaan www.vaana.fi, www.palveluseteli.fi ja OmaVaana verkkopalveluiden sisältöä. Mikäli haluat antaa palautetta saavutettavuudesta koskien Vaana Oy:n palveluita, tulee se kohdistaa omalle kunnallesi, kyseisen kunnan saavutettavuuspalauteprosessin mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuustilanne

  1. www.vaana.fi täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen A- ja AA-tason kriteerit osittain.
  2. OmaVaana palvelu täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen A- ja AA-tason kriteerit osittain.
  3. Käyttökohdehaku täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen A- ja AA-tason kriteerit osittain.

Ei-saavutettava sisältö

a) Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät täytä vielä kriteeristöä:

1. OmaVaana

2. Vaana.fi

3. Käyttökohdehaku

b) Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

Karttasisällöt, joissa esimerkiksi näytetään palveluntuottajien ja Vaana Oy:n sijainti kartalla, eivät ole saavutettavia. Sama tieto on tarjolla myös kirjallisessa muodossa. Karttoihin ei sovelleta lainsäädäntöä (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019).

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä seloste on laadittu 1.7.2020. Seloste perustuu itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Seloste tarkistettiin viimeksi 13.8.2020.

Siirtymäajat

Tämä seloste tulee vaatimusten mukaan olla saatavilla 23.9.2020. Vastuullisena toimijana Vaana Oy pyrkii täyttämään vaatimukset osana kehitystyötä. Käyttökohdehaku-palvelu tulee korvautumaan uudella palvelulla lähitulevaisuudessa.

Palaute ja yhteystiedot

Palautteet palveluissa havaituista saavutettavuusongelmista voit lähettää oman kuntasi saavutettavuusyhteyshenkilölle.

Täytäntöönpanomenettely

Mikäli haluat antaa palautetta saavutettavuudesta koskien Vaana Oy:n palveluita, tulee se kohdistaa omalle kunnallesi, kyseisen kunnan saavutettavuuspalauteprosessin mukaisesti. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot


Tillgänglighetsutlåtande

Vaana Oy vill garantera webbtjänsternas tillgänglighet i enlighet med Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och EU:s tillgänglighetsdirektiv. Detta tillgänglighetsutlåtande berör endast innehållet i webbtjänsterna www.vaana.fi, www.palveluseteli.fi och OmaVaana. Om du önskar ge feedback gällande tillgänglighet hos Vaana Oy:s tjänster, ska den riktas mot din egen kommun, i enlighet med tillgänglighetsprocessen i respektive kommun.

Fullgörandestatus

  1. www.vaana.fi uppfyller delvis kriterierna på A- och AA-nivå som presenteras i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1
  2. OmaVaana -tjänsten uppfyller delvis kriterierna på A- och AA-nivå som presenteras i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
  3. Användningsobejktssökningen uppfyller delvis kriterierna på A- och AA-nivå som presenteras i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Icke tillgängligt innehåll

a) Följande innehåll och/eller funktioner uppfyller inte ännu kriterierna:

1. OmaVaana

2. Vaana.fi

3. Användningsobjektssökning

b) Tillämplig lag täcker inte ifrågavarande innehåll

Kartinnehåll där till exempel tjänsteproducenternas och Vaana Oy:s läge på kartan visas är inte tillgängliga. Samma information finns även i skriftlig form. Lagstiftningen tillämpas inte på kartor (Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019).

Utarbetande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 1.7.2020. Utlåtandet är baserat på självbedömning samt en kontroll utförd med testprogram.

Utlåtandet kontrollerades senast 13.8.2020.

Övergångstider

Detta utlåtande ska enligt villkoren vara tillgängligt 23.9.2020. Som ansvarig aktör vill Vaana Oy uppfylla villkoren som en del av utvecklingsarbetet. Tjänsten användningsobjektssökning ska ersättas med en ny tjänst inom en snar framtid.

Respons och kontaktuppgifter

Du kan skicka respons om tillgänglighetsproblem som du upptäckt i tjänsten till kontaktpersonen för tillgänglighetsärenden i din egen kommun.

Verkställighetsåtgärder

Om du önskar ge feedback gällande tillgänglighet hos Vaana Oy:s tjänster, ska den riktas mot din egen kommun, i enlighet med tillgänglighetsprocessen i respektive kommun. Det kan ta 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du överhuvudtaget inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionalförvaltningsverk. På Södra Finlands regionförvaltningsverks webbplats finns noggrann information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter