Palveluseteli

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana
Smartum Palveluseteli – Suomen ensimmäinen sähköinen palveluseteli
Näin käytät palvelusetelisi
Palveluntuottajalle
Käyttöönotto kunnissa

Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana

Palveluseteli on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa kunnissa. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta. Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa sosiaali- tai terveyspalvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta kuten kotihoitoyritykseltä tai yksityiseltä lääkäriasemalta. Kuntalainen voi näin valita itse kuka palvelun hänelle tuottaa, missä ja milloin. Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

Mitä palveluita palvelusetelillä voi saada?

Elokuussa 2009 voimaan astunut palvelusetelilaki mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen palvelusetelillä. Palvelusetelilain tarkoituksena on

  • lisätä kuntalaisen valinnanvapautta
  • parantaa kuntalaisten palvelujen saatavuutta
  • edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä

Kunnat hyväksyvät ja ylläpitävät rekisteriä yksityisistä palveluntuottajista, jotka voivat vastaanottaa palveluseteleitä. Kuntien tehtävä on tuotteistaa palvelusetelillä hankittavat palvelut ja määritellä palvelusetelille arvo. Tietyissä laissa määritellyissä sosiaali- ja terveyspalveluissa palveluseteli kattaa palveluntuottajan kustannukset kokonaan eikä kuntalaiselle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Palvelusetelilain mukaan kuntalaisella on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä. Tällöin kunnan täytyy järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Palveluseteliä ei voida myöntää henkilölle, joka ei kykene itse käyttämään valinnanvapauttaan.

Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä noin kolmannes Suomen kunnista. Yleisimmin setelillä järjestetään sosiaalipalveluita kuten kotihoitoa ja omaishoitajan sijaispalveluita. Setelin käyttö on yleistymässä myös terveyspalveluissa, etenkin suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollossa.

 

 

Palvelusetelin saaneet kuntalaiset arvostavat valinnanvapauttaan

Suurin osa palvelusetelin valinneista kuntalaisista käyttää setelinsä. Palveluntuottaja valitaan hyvin yksilöllisin perustein. Tärkeimpinä kriteereinä pidetään:

  • palvelun laatua
  • palvelun saamisen aikataulua
  • palveluntuottajan kokemusta ja hintaa

Tutkimusten mukaan valinnanvapautta myös arvostetaan: 80 % suomalaisista haluaa päättää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajan itse. Palveluseteli ei eriarvoista kuntalaisia, sillä palveluntuottajien välinen hintakilpailu varmistaa kustannusten pysymisen maltillisena. Kunnan tehtävänä on palvelusetelilain nojalla määritellä palvelusetelille kohtuullinen arvo. Myös useimmat kuntien itse tuottamat palvelut ovat maksullisia. (Lähteet: ”Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapana 2012”, Smartum Oy 2012; ”Suomalaisten näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista”, Consumer Compass 2011).

Palveluseteli on Vaanan (Palvelutili Oy) kunnille tarjoama sähköinen ratkaisu palvelusetelitoiminnan ylläpitoon.  Palvelusetelillä kunta, kuntalainen ja palveluntuottaja saavat helppokäyttöisen ja luotettavan maksuvälineen kuntalaisen hyvinvoinnin ja valinnanvapauden edistämiseen.

Smartum Palveluseteli – Suomen ensimmäinen sähköinen palveluseteli

Olemme kehittäneet Palveluseteliä jo vuodesta 2008 yhdessä kuntien ja palveluntuottajien kanssa. Vuonna 2010 markkinoille tullut sähköinen palveluseteli on nyt käytössä 50 kunnassa joiden alueella asuu yli miljoona ihmistä. Lähes 800 palveluntuottajaa vastaanottaa Smartum Palveluseteliä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen sähköisellä Palvelusetelillä kattaa kaikki osapuolet: kunnan, kuntalaisen ja palveluntuottajat.

  • kunta tuotteistaa ja jakaa palvelusetelit verkkopalvelussa
  • kuntalainen maksaa valitsemalleen palveluntuottajalle Palvelusetelillä
  • palveluntuottaja veloittaa seteliä verkkopalvelussa saaden tilityksensä Vaanalta

Internet-pohjaisen Palvelusetelin käyttö on helppoa ja kustannustehokasta kaikille osapuolille. Sähköisen palvelusetelin ansiosta ostolaskujen käsittely kunnissa poistuu ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi kevenee.

Vaanan tarjoama palveluseteliratkaisu kattaa myös kuntien lakisääteisen palveluntuottajaportaalin ylläpidon. Kansallisesta käyttökohdehausta löytyvät kaikki Palveluseteliä vastaanottavat palveluntuottajat seteleiden myöntäjätahojen ja hankittavien palveluiden mukaan.

Smartum Palveluseteli on kevyt sähköinen ratkaisu, joka ei edellytä järjestelmäintegraatioita eikä teknologiainvestointeja. Ratkaisu on vaivaton ja nopea ottaa käyttöön ilman erillisiä järjestelmähankkeita.

Näin käytät palvelusetelisi

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita. Kunta myöntää tietyn arvoisen palvelusetelin kuntalaiselle, joka ostaa setelillä yksityiseltä palveluntuottajalta palvelun, jota varten seteli on myönnetty. Palvelusetelilain mukaan kuntalainen saa kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee järjestää vastaava palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Joissakin palveluissa palvelusetelin arvo kattaa koko ostetun palvelun, jolloin setelin käyttäjälle ei jää omavastuuta maksettavaksi. Usein kuitenkin setelin käyttäjä maksaa omavastuuosuuden aivan kuten kunnan tuottamissakin palveluissa täytyy yleensä maksaa asiakasmaksu.

Smartum Palveluseteli on sähköinen ratkaisu palvelusetelitoimintaan. Se on käytössä 50 kunnassa ympäri Suomen. Kuntalaiselle eli setelin käyttäjälle Smartum Palveluseteli on joko tuloste tai älypuhelimeen tai sähköpostiin lähetettävä sähköinen seteli. Setelissä on määritelty mihin palveluun seteli on myönnetty ja setelin mukana annetaan yleensä kunnasta palvelupäätös, hoitosuunnitelma tai lääkärin lähete palvelusta riippuen.

Käyttökohdehaku ja maksaminen

Kun kuntalainen on saanut Smartum Palvelusetelin, hän voi etsiä haluamansa palveluntuottajan käyttökohdehausta. Hausta löytyvät kaikki Smartum Palveluseteliä vastaanottavat palveluntuottajat myöntävän tahon (esim. kunta, kuntayhtymä) ja palvelun mukaan jaoteltuina.

Löydettyään haluamansa palveluntuottajan ja saatuaan palvelun, setelin käyttäjä maksaa palvelun Smartum Palvelusetelillä. Palveluntuottaja veloittaa seteliä Smartumin verkkopalvelussa. Mikäli seteli on myönnetty toistuvaan palveluun, seteliin jää rahaa veloituksen jälkeen ja sitä voi käyttää uudelleen. Setelin käyttäjän kannalta tärkeintä on palvelusetelin koodi, palveluntuottaja veloittaa seteliä sillä, ja hoito- ja palvelupäätös/suunnitelma tai lääkärin lähete, jonka perusteella palvelu tuotetaan.

Smartum Palvelusetelin käyttö on kuntalaiselle helppoa. Kuntalaisen ei tarvitse missään vaiheessa kirjautua itse verkkopalveluun. Riittää kun hänellä on mukana Smartum Palvelusetelin koodi ja hoitosuunnitelma palveluntuottajalla asioidessaan. Palvelusetelinsä saldon kuntalainen voi halutessaan tarkistaa palveluseteli.fi-sivuilla syöttämällä palvelupäätöstunnuksen ja palvelusetelikoodin. Smartumille ei kerry henkilötietosuojalain alaisia henkilötietoja palvelusetelin käyttäjistä. Näin Smartum Palveluseteli on turvallinen maksuväline kuntalaiselle.

Mikäli sinulla on kysyttävää Smartum Palvelusetelin käytöstä, ota yhteyttä setelin myöntäneeseen tahoon.

Palveluntuottajalle

Palveluseteliä on kehitetty alusta alkaen yhdessä palveluntuottajien ja kuntien kanssa. Vuodesta 2008 lähtien olemme käyneet tiivistä keskustelua palveluntuottajien kanssa tarjotaksemme kevyen ja helppokäyttöisen sähköisen palveluseteliratkaisun. Palveluseteliä koskeva laki astui voimaan 2009. Sen keskiössä on kuntalaisen valinnanvapauden lisääminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisääminen. Palveluseteli on kehitetty nämä periaatteet huomioiden.

Sähköisenä maksuvälineenä Smartum Palvelusetelin veloittaminen verkkopalvelussa on helppoa. Vaana tilittää veloitukset palveluntuottajalle kahdesti viikossa. Palveluseteli ei edellytä teknologiainvestointeja ja on vaivaton ottaa käyttöön. Palveluntuottajalle kustannukset ovat kolme prosenttia seteleiden tilityksistä. Nämä kulut tuottaja voi vähentää verotuksessa liiketoiminnan kuluna.

Palveluseteli tekee kunnille ja palveluntuottajille palvelusetelitoiminnan hallinnoinnin helpoksi. Palveluseteli.fi-käyttökohdehausta löytyvät kaikki Palveluseteliä vastaanottavat palveluntuottajat. Käyttökohdehaku tarjoaa palveluntuottajalle hyvän foorumin markkinoida myös muita kuin palvelusetelillä ostettavia palveluitaan.

Palveluseteli ei aseta rajoituksia yrityksen koolle. Useat palveluntuottajistamme ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joiden liikevaihto on kasvanut palvelusetelitoiminnan myötä. Tämä on puolestaan mahdollistanut toiminnan laajentamisen.

Palveluntuottajaksi liittyminen

Palveluntuottaja voi liittyä Palveluseteliä vastaanottavien yritysten verkostoon, kun tämä on hyväksytty palvelusetelipalveluntuottajaksi kunnassa, joka on ottanut käyttöönsä palvelusetelin sähköisen ratkaisun. Useimmat kunnat käyttävät hyväksymismenettelyä palveluntuottajien suhteen: kaikki kunnan asettamat kriteerit täyttävät tuottajat hyväksytään palveluntuottajahaussa mukaan toimintaan. Näin varmistetaan mahdollisimman laajan ja toimivan palveluntuottajaverkoston synty. Tällöin kuntalaisen aito valinnanvapaus toteutuu.

Kun yrityksesi on hyväksytty kunnassasi palvelusetelituottajaksi, rekisteröidy seuraavaksi Smartum Palvelusetelit -verkkopalvelun palveluntuottajaksi tästä.

Käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelit tulee tuotteistaa ennen niiden käyttöönottoa. Näin varmistetaan palvelusetelilain mukaisen asiakkaan valinnanvapauden toteutuminen mahdollisimman hyvin.  Tämä tarkoittaa setelin käyttötarkoituksen ja arvon määrittelyä.

Palvelusetelin arvon tulee olla riittävä ja tarpeeksi houkutteleva, jotta asiakkaat kykenevät ottamaan setelin käyttöönsä ja yksityiset palveluntuottajat voivat lähteä mukaan toimintaan. Lain mukaan asiakkaan mahdollinen omavastuuosuus ei saa nousta kohtuuttomaksi. Mitä useammat palveluntuottajat ottavat palveluseteleitä vastaan, sitä paremmin toteutuu asiakkaan valinnanvapaus ja sitä laadukkaammin ja nopeammin hän saa palvelut.

Palvelusetelin arvon määrittämiseksi on hyödyllistä laskea kunnan oman tuotannon kustannukset piilevine kuluineen. Näin palvelusetelistä tulee kustannustehokas vaihtoehto palveluiden järjestämiseen. Kustannuslaskenta paljastaa piilevien kustannusten arvon, jolloin hinnoitteluun tulee läpinäkyvyyttä. Samalla kunnan oman tuotannon hinta-laatu-suhde kehittyy.

Palvelusetelituotteistus kannattaa tehdä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa

Vaanan yhteistyökokemukset palvelusetelistä ovat osoittaneet, että palvelusetelituotteistus on hyvä tehdä yhteistyössä mahdollisten seteliä vastaanottavien palveluntuottajien kanssa. Näin varmistetaan kuntien palvelutarpeen ja seudulla toimivien palveluntuottajien tarjonnan yhteensopivuus.

Palveluntuottajien näkökulmien huomioiminen kuntien tuotteistuksessa sekä palveluseteliarvon määrittämisessä luovat hyvät edellytykset toiminnan menestymiselle. Realistinen palvelusetelin arvo mahdollistaa monen tuottajan hakeutumisen mukaan toimintaan ja asiakas saa aidon mahdollisuuden valita usean palveluntuottajan kesken. Palveluntuottajien kannalta olennaista on myös pitkäjännitteinen sitoutuminen palvelusetelitoimintaan. Terveet palvelusetelimarkkinat syntyvät, kun palveluntuottajat kokevat toiminnan olevan pitkällä tähtäimellä tarkoituksenmukaista. Kokemukset osoittavat myös, että palveluntuottajien hyväksyntä kannattaa tehdä hyväksymismenettelyn mukaisesti siten, että kaikki kunnan asettamat kriteerit täyttävät palveluntuottajat hyväksytään toimintaan. Näin vältetään aikaa vievät kilpailutukset ja mahdollistetaan laajan palveluntuottajaverkoston synty, jossa kuntalainen itse valitsee palveluntuottajansa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen palvelusetelillä edellyttää kunnilta hallinnointia ja seurantaa. Riskinä on, että hallinnointikustannusten myötä palvelusetelistä muodostuu kunnalle tehoton palveluiden järjestämistapa. Vaana on kehittänyt palvelusetelin hallinnointiin sähköisen ratkaisun, joka on helppo ja kustannustehokas kunnalle ja palveluntuottajille. Palveluseteli on vaivaton maksuväline myös asiakkaalle.

Mikäli sinulla on kysyttävää Palvelusetelistä, asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään!

Tutustu palvelusetelin käyttöönottoon Vaanan asiakaskunnissa!

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu: 040 172 3700
Sähköposti: [email protected]
Aukioloajat: arkisin klo. 9.00-15.00

 

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää!