Personlig budget

Vad är personlig budget?

Personlig budget är en penningsumma, som kommunen eller samkommunen beviljar som kontinuerligt stöd för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning för att skaffa nödvändig service.

Mottagaren för personlig budget får en plan över nödvändig service, gjort tillsammans med experter inom kommunen eller samkommunen. Efter att planen har blivit accepterad, kan mottagaren av personlig budget välja själv varifrån hen skaffar servicen.

Efter tjänsteproducering går penningflöde rakt mellan kommunen eller samkommunen och serviceproducenten, utan att pengar förflyttas till kundens personliga bankkonto.

Snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbsida.

Uppskattad mängd av mottagare av personlig budget

0 pers.

Uppskattning av totalbelopp gälland epersonlig budget per år

0 milj. €

Personlig budget i Finland och i världen

Personlig budget i Finland

Personlig budget planeras att bli implementerad inom service för äldre och personer med funktionsnedsättning, när personen i fråga har ett lagstadgat rätt för social- och hälsovård. Ytterligare en förutsättning är att kunden ska ha kontinuerlig och omfattande behov för hjälp, stöd eller omsorg, och kan själv eller med hjälp av någon, planera och skaffa den service hen behöver.

Enligt uppskattningar kunde 40 000 – 60 000 personer ha personlig budget och marknaden för personlig budget skulle vara cirka 1,4 miljarder euro.

Personlig budget har blivit testad tre gånger i Finland:

2010–2013 i Vanda och  Eksote (Tiedän mitä tahdon! -projekt)
2016–2019 i Tammerfors
 från och med 2018 som en del av regeringens spetsprojekt  (Kundorienterad service-projekt)

I det nya regeringsprogrammet från juni 2019 linjeras att olika projekt gällande personlig budget kommer att fortsättas i någon form, och samtidigt görs beslut om att ta personlig budget i bruk. Du kan bekanta dig med regeringsprogrammet här.

 

Erfarenheter av försök med personlig budget

Under åren 2010 – 2013 fick 12 kunder ta personlig budget i bruk som ett försök i Vanda och Eksote. Med försöket kom man fram till att genom personlig budget kunden inom handikapparbete uppmärksammades bättre som individ. Försöket evaluerade inte effekten på kostnaderna.

Försöket i Tammerfors med en försöksgrupp med 30 personer bestående av åldrade anhörigvårdare och kunder med speciella behov under åren 2014 – 2017 har gett uppmuntrande resultat.

Försök i Tammerfors har hittills visat, att

 • Kundnöjdheten växte
 • Kunderna gynnar lokala företag
 • Personlig budget passar i sådana fall, där det finns behov för anpassade individuella tjänster. Genom detta kan man uppkomma betydande kostnadsbesparingar.
 • Personlig budget passar för kunder som har själv, eller med hjälp av någon, kapacitet att planera och administrera sin vård.
Personlig budget intresserar kommuner

För tillfället är flera försök på gång gällande personlig budget. Mål för dessa försök är bland annat att

 • Formulera kundens tjänsteprocess, alltså lägga upp en kundplan och räkna budget
 • Utveckla system för uppföljning av personlig budget
 • Bemyndiga kunden gällande beslutandet över sina egna tjänster och dess innehåll
 • Personlig budget prövas från och med 2018 i Tammerfors, mittersta Nyland, Övre Savolax, Södra Karelen, Kajanaland och Vasa

Dessutom är flera kommuner intresserade av personlig budget, och olika modeller testas inom ramen av den nuvarande lagstiftningen gällande servicesedel. Enligt redovisningar utförda av Vaana har personlig budget väckt intresse runtom Finland, och den anses vara en lovande modell för att öka kundernas valfrihet.

 

Personlig budget utomlands

Både forskning och erfarenheter i Storbritannien med ökande användning av personlig budget förespråkar att personlig budget är ett fungerande sätt att ordna service inom social- och hälsovård.

Storbritannien har signifikant kunskap inom användningen av personlig budget som en finansieringsmetod för service inom social- och hälsovård. Det är ämnad att utöka användningen av en sammansatt personlig social- och hälsovårdsbudget från nuvarande 15 000 invånare till 100 000 invånare inom de kommande fem åren.

I en brittiskt fallstudie uppkom att individerna inom personlig budget upplevde betydligt bättre livskvalitet och psykiskt välmående gällande vård. Personlig hälsobudget ökade inte på kostnaderna och hade inte heller en påverkan på dödligheten eller den allmänna livskvalitén. Allt som allt konstaterades den personliga hälsobudgeten vara en kostnadseffektiv alternativ jämfört med de traditionsenliga modellerna för att ordna och finansiera service.

En stor litteraturgranskning undersökte användningen av personlig budget inom service för mentalhälsa. Det uppkom mestadels positiva resultat gällande kundens beslutanderätt, livskvalitet och kostnadseffektivitet av personlig budget.

Goda erfarenheter om personlig budget har lett till att modellen har tagits i bruk hastigt i Storbritannien.

 

Fördelen med personlig budget

Kommun eller samkommun
 • Minskar kostander av ordnandet av
  service till och med 25%
 • Undkomma ett tungt anbudsförfarande
 • Arbetstrivseln växer bland de anställda
  inom kommunen
Serviceproducent
 • En uppskattad serviceproducent får nya kunder och mera försäljning
 • Möjlighet att stå ut ur mängden genom att erbjuda personlig och
  anpassat service
 • Du kan bli serviceproducent när som helst
Kund
 • Förbättrad självbestämmanderätt och delaktighet
 • Flera möjligheter för valfrihet
 • En positiv påverkan på den upplevda livskvalitén
 • Individuella och anpassade lösningar
 • Ökade påverkningsmöjligheter för de närstående

Som källor bl.a.:

Melanen R. 2017: Henkilökohtaisen budjetoinnin kokemuksia – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö – SAMK.
Wirrman E. 2013: Personal budgets and health: a review of the evidence

Vaana Personlig budget -lösning

Våra lösningar är byggda enligt användares behov.

Bekanta dig med vår lösning i Nylands regionala valfrihetsförsök.

Försköket med personlig budget

Serviceproducentsportalet är i bruk i Nylands regionala valfrihetsförsök.

Vår lösning innehåller processen för att bli serviceproducent, penningflöde mellan kommunen, kunden och serviceproducenten och jämförande mellan serviceproducenterna.

Vi byggde lösningen för personlig budget med fokus på användaren - och vi fortsätter utvecklingsarbetet utifrån samma utgångspunkt. Vår lösning är lätt, individuell och tillgänglig för alla.

Varför Vaana?

Vaana är flexibel, lätthanterlig, tillgänglig och individuell.

Anpassade tjänster, friheten att välja en lämplig serviceproducent och smidigt penningflöde är i centrum på tal om personlig budget. Vi erbjuder kommuner och landskap ett omfattande verktyg för att organisera och förvalta personlig budget.

Här hittar du fyra goda grunder varför välja Vaana som samarbetspartner inom personlig budget.

Flexibilitet

 

Henkilökohtaisen budjetin piirissä olevan asiakasmäärän kasvaessa on oltava helposti käytettävä sähköinen kanava asiakkaan tai tämän omaisen ja maakunnan liikelaitoksen väliseen asioimiseen.

Smidigt penningflöde

Raha liikkuu järjestäjän ja palveluntuottajan välillä tehokkaasti niin, että henkilökohtaisen budjetin rahaa voidaan käyttää vain asiakassuunnitelman mukaisiin palveluihin.

Individuella lösningar

Asiakkaan palveluiden räätälöiminen yksilölliseksi kokonaisuudeksi lisää asiakkaan itsemääräämisvaltaa ja mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Tillgänglighet

Hyödynnämme kehitystyössä W3C-standardeja ja kohderyhmähaastatteluja, jotta työkalumme ovat myös erityisryhmien, kuten sokeiden ja heikkonäköisten, ikääntyneiden sekä vammaisten käyettävissä.