Personlig budget

Vad är personlig budget?

Personlig budget är en penningsumma, som kommunen eller samkommunen beviljar som kontinuerligt stöd för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning för att skaffa nödvändig service.

Mottagaren för personlig budget får en individuell vårdplan, lagt upp tillsammans med experter inom kommunen. Efter att planen har blivit accepterad, kan mottagaren av personlig budget själv välja varifrån hen skaffar servicen.

Inga pengar förflyttas till kundens personliga bankkonto, utan all penningflöde fungerar mellan kommunen och tjänsteproducenten.

Snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbläsare.

Uppskattad mängd av mottagare av personlig budget

0 pers.

Uppskattning av totalbelopp gällande personlig budget per år

0 milj. €

Personlig budget i Finland och i världen

Personlig budget planeras att bli implementerad inom service för äldre och personer med funktionsnedsättning, när personen i fråga har ett lagstadgat rätt för social- och hälsovård. Ytterligare en förutsättning är att kunden ska ha kontinuerlig och omfattande behov för hjälp, stöd eller omsorg, och kan själv eller med hjälp av någon, planera och skaffa den service hen behöver.

Enligt uppskattningar har ungefär 40 000 – 60 000 personer personlig budget och marknaden för personlig budget kunde vara cirka 1,4 miljarder euro.

Tre försök med personlig budget i Finland:

2010–2013 i Vanda och  Eksote (Tiedän mitä tahdon! -projekt)
2016–2019 i Tammerfors
Från och med 2018 som en del av regeringens spetsprojekt  (Kundorienterad service-projekt)

Enligt det nya regeringsprogrammet från juni 2019 kommer olika projekt gällande personlig budget att fortsätta i någon form, och samtidigt görs beslut om att ta personlig budget i bruk. Du kan bekanta dig med regeringsprogrammet här.

Under åren 2010 – 2013 fick 12 kunder ta personlig budget i bruk som ett försök i Vanda och Eksote. Med försöket kom man fram till att genom personlig budget kunden inom handikapparbete uppmärksammades bättre som individ. Försöket evaluerade inte effekten på kostnaderna.

Försöket i Tammerfors med en försöksgrupp med 30 personer bestående av åldrade anhörigvårdare och kunder med speciella behov under åren 2014 – 2017 har gett uppmuntrande resultat.

Försök i Tammerfors har hittills visat, att

  • Kundnöjdheten växte
  • Lokala företag gynnas
  • Personlig budget passar i sådana fall, där det finns behov för anpassade individuella tjänster. Genom detta kan man uppkomma betydande kostnadsbesparingar.
  • Personlig budget passar för kunder som har själv, eller med hjälp av någon, kapacitet att planera och administrera sin egen vård.

För tillfället är flera försök gällande personlig budget på gång. Mål för dessa försök är bland annat att

  • Formulera kundens tjänsteprocess, alltså lägga upp en kundplan och räkna budget
  • Utveckla system för uppföljning av personlig budget
  • Bemyndiga kunden gällande beslutandet över sina egna tjänster och dess innehåll
  • Personlig budget prövas från och med 2018 i Tammerfors, mittersta Nyland, Övre Savolax, Södra Karelen, Kajanaland och Vasa

Dessutom är flera kommuner intresserade av personlig budget, och olika modeller testas inom ramen av den nuvarande lagstiftningen gällande servicesedel. Enligt redovisningar utförda av Vaana har personlig budget väckt intresse runtom Finland, och den anses vara en lovande modell för att öka kundernas valfrihet.

Både forskning och erfarenheter i Storbritannien med ökande användning av personlig budget förespråkar att personlig budget är ett fungerande sätt att ordna service inom social- och hälsovård.

Storbritannien har signifikant kunskap inom användningen av personlig budget som en finansieringsmetod för service inom social- och hälsovård. Britterna har ett mål att utöka användningen av en sammansatt personlig social- och hälsovårdsbudget från nuvarande 15 000 invånare till 100 000 invånare inom de kommande fem åren.

I en brittiskt fallstudie uppkom att individerna inom personlig budget upplevde betydligt bättre livskvalitet och psykiskt välmående genom den vård de tog emot. Personlig hälsobudget ökade inte på kostnaderna och hade inte heller en påverkan på dödligheten eller den allmänna livskvalitén. Allt som allt konstaterades den personliga hälsobudgeten vara en kostnadseffektiv alternativ jämfört med de traditionsenliga modellerna för att ordna och finansiera service.

En stor litteraturgenomgång undersökte användningen av personlig budget inom tjänster för psykiskhälsa. Det uppkom mestadels positiva resultat gällande kundens beslutanderätt, livskvalitet och kostnadseffektivitet av personlig budget.

Goda erfarenheter om personlig budget har lett till att modellen har tagits hastigt i bruk i Storbritannien.

Piirros kettu lentää ilmapalloilla

Fördelen med personlig budget

Kommun eller samkommun
Tjänsteproducent
Kund

Som källor bl.a.:

Melanen R. 2017: Henkilökohtaisen budjetoinnin kokemuksia – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö – SAMK.
Wirrman E. 2013: Personal budgets and health: a review of the evidence

Vaana Personlig budget -lösning

Våra lösningar är byggda enligt användares behov.

Bekanta dig med vår lösning i Nylands regionala valfrihetsförsök.

Försöket med personlig budget

Tjänsteproducentsportalet är i bruk i Nylands regionala valfrihetsförsök.

Vår lösning innehåller processen för att bli tjänsteproducent, penningflöde mellan kommunen, kunden och tjänsteproducenten och jämförande mellan tjänsteproducenterna.

Vi byggde lösningen för personlig budget med fokus på användaren - och vi fortsätter utvecklingsarbetet utifrån samma utgångspunkt. Vår lösning är lätt, individuell och tillgänglig för alla.

Varför Vaana?

Vaana är flexibel, lätthanterlig, tillgänglig och individuell.

Anpassade tjänster, friheten att välja en lämplig tjänsteproducent och smidigt penningflöde är i centrum på tal om personlig budget. Vi erbjuder kommuner och landskap ett omfattande verktyg för att organisera och förvalta personlig budget.

Här hittar du fyra goda grunder varför välja Vaana som samarbetspartner inom personlig budget.

Flexibilitet

En välfungerande elektronisk plattform mellan kunden eller dess anhörig och kommunens affärsverk är i en viktig roll medan kundmängden inom personlig budget växer.

Smidigt penningflöde

Penningflöde fungerar smidigt mellan anordnare och tjänsteproducent på så sätt att penningsumman för personlig budget kan användas endast för servicen angett i kundplanen.

Individuella lösningar

Genom att anpassa individuell service som en helhet ökar kundens självbestämmanderätt och möjliggör betydande besparingar för arrangören.

Tillgänglighet

Vi utnyttjar W3C-standarder och målgruppsintervjuer i vårt utvecklingsarbete, för att våra verktyg kan användas även av människor med särskilda behov.

Blev du intresserad?

Kontakta vår kundtjänst! Vi berättar gärna mera.

Kontaktinformation:

040 172 3700*
asiakaspalvelu@vaana.fi

Öppettider
må-to klo 10-14
Fredagar betjänar vi också per epost.

Georgsgatan 11 B, 00120 HELSINGFORS