Servicesedel

Vad är en servicesedel?

Servicesedeln är ett sätt att ordna social- och hälsovårdstjänster i kommuner. Den centrala tanken med den är att öka kommunbornas valfrihet. Idén är att kommunen beviljar servicesedeln åt kommunbor, med vilken de kan skaffa den behövliga social- och hälsovården från privata serviceproducenter som godkänts av kommunen, t.ex. hemvårdsföretag eller privata läkarstationer. På så sätt kan kommunbon själv välja vem som producerar tjänsten åt honom eller henne, var och när. Servicesedelns värde kan täcka den köpta tjänsten helt eller delvis, varvid kommunbon betalar en självriskavgift till serviceproducenten.

Vaana snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbsida.

Bruket av servicesedlar

I vilka tjänster används servicesedeln?

Servicesedeln använs i bl.a. följande tjänster:

 • Barnpedagogik och barndagvård
 • Primärhälsovård och specialsjukvård 
 • Munhälsovård
 • Personlig hjälp
 • Boservice och stödboende
 • Hemvård
 • Anhörigvård
 • Dagsverksamhet
 • Veterantjänster
 • Städningsverksamhet
Lag om servicesedlar

Lagen om servicesedlar som trädde i kraft i augusti 2009 möjliggör produktionen av nästan alla social- och hälsovårdstjänster med servicesedeln. Syftet med lagen om servicesedlar är att

 • Öka kommunbornas valfrihet
 • Förbättra tillgången på kommunbornas tjänster
 • Främja samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn

Kommunerna accepterar och upprätthåller register av privata serviceleverantörer som kan motta servicesedel. Kommunernas uppgift är att produktifiera de tjänster som anskaffas med servicesedeln och fastställa servicesedelns värde. För vissa social- och hälsovårdstjänster som fastställs i lagen täcker servicesedeln serviceproducentens kostnader helt och hållet och kommunbon behöver inte betala självriskandelen.

Enligt lagen om servicesedlar har kommunbon rätt att frånsäga sig en servicesedel som erbjuds. I sådana fall måste kommunen ordna en motsvarande tjänst antingen som egen produktion eller en köpt tjänst. En servicesedel kan inte beviljas en person som inte själv förmår använda sin valfrihet.

Palveluseteli Suomessa

Servicesedlar används för tillfället av ungefär en tredjedel av Finlands kommuner. De vanligaste tjänsterna som ordnas med sedeln är socialtjänster såsom hemvård och vikariat för anhörigvårdare. Användningen av sedeln håller på att bli vanligare även för hälsovårdstjänster, framför allt för munhälsovård och grundhälsovård.

Vaana Servicesedel

Vi har utvecklat servicesedeln redan från året 2008 i samarbete med kommuner och serviceproducenter. Året 2010 lanserade vi den första elektroniska servicesedeln som då kallades Smartum Servicesedel. Idag är det vårt elektroniska servicesedel i bruk i över 70 kommuner i vilka det lever tillsammans över en miljon kommunbon. Cirka 1200 serviceproducenter mottar Vaana Servicesedeln.

Användningen av en internet-baserad Vaana servicesedel är lätt och kostnadseffektivt för alla parter. I kommunen kan man också följa servicesedelverksamheten och få de nödvändiga rapporterna via nättjänsten. Tack vare den elektroniska servicesedeln försvinner behandlingen av inköpsfakturor i kommunerna och administrationen av servicesedelverksamheten minskar.

Servicesedellösningen som erbjuds av Vaana täcker också kommunernas lagstadgade upprätthållande av serviceproducentportalen.  I det nationella sökverktyget för användningsställen vaana.fi/haku hittar man alla serviceproducenter som tar emot Vaana servicesedel enligt sedlarnas utfärdare och anskaffade tjänster.

Vaana servicesedel är en lätt elektronisk lösning, som varken förutsätter systemintegration eller investeringar i teknologi. Lösningen är smidig och snabb att börja använda utan separata systemanskaffningar. Vaana utbildar också både personer som arbetar med kommunens servicesedlar och serviceproducenter.

 • Kommunen produktifierar och utdelar servicesedlarna i nättjänsten
 • Kommunbon betalar till serviceleverantören med servicesedeln
 • Serviceleverantören debiterar sedeln på nättjänsten efter att ha fått redovisningen av Vaana

Vaana Servicesedel -prislista

Priser borde inte vara ett förhinder till ibruktagandet av servicesedeln. Räkna vad ibruktagandet av servicesedeln skulle kosta i er kommun!

OBS! Kalkulatorn är endast på finska.