Tjänsteproducenter

Servicesedel för tjänsteproducenter

Servicesedlar beviljas åt kunden av kommunen och är en betalningsförbindelse, med vilken kunden kan köpa den hälso- eller socialtjänst eller tjänster inom småbarnspedagokik hen behöver. Kunden får själv välja tjänsteproducent, antingen från ett privat företag eller en förening.

För serviceproducenter betyder servicesedlar att de kan producera tjänster vilka är under kommunens organiseringsansvar

Servicesedlar möjliggör tillväxt

Hörnsten för lyckad företagsamhet inom social-, hälso- och välfärdstjänster är högt kapacitetsutnyttjande. Företagandet fungerar inte ifall mottagningslistorna är delvis tomma.

Årstidernas kretslopp, osäkra tider inom nationell politik och beständig konkurrens härmar tjänsteproducenternas näring. Nu är det dags att säkra medborgarnas lagstadgade tjänster.

En stor del av våra tjänsteproducenter är små eller medelstora företag, vars omsättning har vuxit genom servicesedelverksamhet. Det här har för sin del möjliggjort expandering av verksamhet och förbättring för kommunernas livskraft.

I och med att den planerade Sote-reformen föll, kommer användning av servicesedlar utvidgas i finska kommuner. Detta efterlängtade förändring öppnar nya möjligheter för företag av olika storlekar.

Vaana snabblänkar

Länkarna öppnar en ny webbläsare.

Varför bli tjänsteproducent?

Den elektroniska Vaana servicesedeln möjliggör försäljningsökning för företaget, påskyndar penningflödet och minskar mängden pappersarbete. Enligt våra undersökningar har flera företag även anställt ny personal och utvidgat sin verksamhet tack vare servicesedelverksamhet.  

Tilläggsförsäljning

Servicesedeln öppnar en helt ny inkomstkälla för tjänsteproducenten, när företag kan producera tjänster under kommunens organiseringsansvar. Detta leder till att, tjänsteproducentens kapacitetsutnyttjande förbättras, vilket i sin tur leder till förbättrad lönsamhet, när tomma tider fylls upp.

Enligt vår undersökning har 91,6% av tjänsteproducenter har fått nya kunder genom servicesedeln.

 

Smidig penningflöde

Du hamnar inte vänta veckor eller månader för att motta redovisningar av gjorda debiteringar.

Vi betalar till och med två gånger i veckan för debiteringar du utfört i nättjänsten efter att ha producerat tjänsten åt kunden. Därför blir det lättare att förutse penningflödet och bokföring underlättas.  

Medför ej pappersarbete

Debitering av producerat service fungerar smidigt i den tidsenliga OmaVaana nättjänsten.

Automatiska redovisningskalkylerna skickas per e-post och fungerar som kvitton till bokföringen.

 

Avaruusraketti piirros Vaanan logolla

Servicesedeln är inte i bruk i min kommun. Vad kan jag göra?

Vi för dina hälsningar till kommunen.

Servicesedeln är inte ännu i bruk i alla Finlands kommuner, fastän största delen av kommunerna ordnar service med hjälp av servicesedlar. Servicesedeln kan dock redan vara i bruk i din kommun, men inte inom den service ditt företag producerar.  

Vi hjälper gärna till genom att vara i kontakt med kommunen och diskutera om ämnet! Vi för gärna hälsningar av lokala tjänsteproducenter till kommuner.

Var gärna i kontakt med vår kundtjänst.

Ofta förekommande frågor

Att bli tjänsteproducent inom en kommun sker i fem faser:

 1. Kommunen bestämmer om att ta den elektroniska servicesedeln i bruk.
 2. Kommunen informerar (på sina nätsidor och möjligen i lokaltidningen) om ansökan för att bli tjänsteproducent.
 3. Tjänsteproducenter gör en ansökan till kommunen.
 4. De tjänsteproducenter som blir godkända av kommunen gör registreringen till Vaanas nättjänst.
 5. Vaana skickar en länk för registrering för de godkända tjänsteproducenterna. Vaana utbildar tjänsteproducenter om användningen av nättjänsten. Användningen och debiteringen av servicesedlar kan påbörjas.

Kommunerna godkänner nya tjänsteproducenter fortlöpande, efter att servicesedeln har tagits i bruk inom kommunen.

Vaanas kundtjänst hjälper till i alla skeden. Fråga gärna ifall något förblir oklart!

Vi hjälper gärna till och kontaktar kommunen! Ifall du har frågor gällande servicesedelverksamhet, kan du kontakta vår kundtjänst.

För att kommunen kan godkänna företaget som servicesedeltjänsteproducent, måste företaget följa kommunens regelbok om servicesedelverksamhet, och oftast åtminstone:
 1. Följa lag on servicesedlar och lag om offentlig upphandling
 2. Ta hand om arbetsgivarens lagstadgade socialförsäkringsavgifter, FöPL-avgifter och andra förpliktelser för arbetsgivaren
 3. Kan ej motta offentligt stöd för tjänster som produceras med servicesedlar
 4. Svara för sin underleverantörs åtgärder
 5. Uppvisa åtminstone dessa dokument åt kommunen
  1. Redovisning om en markering i förskottsuppbörds- och arbetsgivarregister
  2. Handelsregisterutdrag
  3. Bokslutsuppgifter eller någon annan pålitlig utredning om företagets stabilitet
  4. Bevis om betalda skatter och socialskyddsavgifter
  5. Bevis om lagstadgade avgifter från försäkringsbolaget
  Utöver detta kan det finnas speciella krav enligt den service företaget producerar (t.ex. småbarnspedagokik, munhälsovård, hemvård)

Vaana får information om godkända tjänsteproducenter av kommunen. Vi skickar efteråt en länk per e-post, genom den kan man registrera sig till nättjänsten.

I samband med registreringen till nättjänsten frågas basuppgifter om företaget, konto- och betalningsuppgifter och prislistor enligt service.

Vi betalar för tjänsteproducentens debiteringar två gånger i veckan: måndagar och torsdagar. Debiteringar ska göras en dag innan redovisningsdagen, så att de hinner att bli betalda. Pengarna borde synas på tjänsteproducentens konto på betalningsdagen ca kl. 17-18. Ifall betalningsdagen råkar vara en nationell helgdag, betalar Vaana debiteringar ut dagen innan.

Minimisumman för en redovisning är 40€.

Tjänsteproducenten kan även välja att motta redovisningar endast en gång i månaden.

Kommunen har troligtvis inte ännu informerat Vaana om att företaget har blivit godkänt. Vi skickar länken för registreringen till nättjänsten, genast vi får informationen av kommunen!

Enligt vår erfarenhet skulle små och medelstora kommuner inte vara villiga att ta sevicsedlar ibruk ifall ibruktagandet skulle förutsätta ihålliga, dyra och tunga IT-system. Som utgångspunkt vill vi inte skapa tunga och dyra system, och vi vill inte heller sätta kommuner i en ojämlik ställning enligt deras betalningsförmåga. Därför vill vi erbjuda kommuner en lösning, vilken kan tas i bruk utan betydande kostnader.

Vi arbetar beständigt och aktivt för att öka ibruktagandet av servicesedeln i kommuner, vilket leder till att företag får en helt ny inkomstkälla, förbättrat kapacitetsutnyttjande och lönsamhet.

Vi anser, att det här är den bästa affärsmodellen, med vilken vi befrämjar finska social- och hälsovårdstjänsternas konkurrensförmåga, genom att förbättra medborgarnas valfrihet, tillgänglighet och kvalité samtidigt med kostnadsbesparingar i jämförelse med kostnader för kommunens egen tjänsteproduktion.

Vi förstår din frustration. Vi arbetar ständigt för att du kan fokusera på det mest väsentliga, alltså hjälpa dina kunder. Vi har fått i våra kundnöjdhetsundersökningar mest feedback om att vårt system är lättanvänd och tydlig. Näst mest har vi fått feedback om nättjänstens smidig fungerande.

Systemet för redovisningar och penningtransaktioner automatiserar ett betydande del av fakturering, vilket sist och slutligen sparar på din tid, och du kan fokusera på att ta hand om dina kunder. Utan en nättjänst lik nätbanker, skulle det gå mycket mer tid på fakturering för hand.

Vår kundtjänst hjälper gratis till i alla dina frågor! Du kan även bjuda in vår sakkunnig för att berätta mera om servicesedlar och varför skulle servicesedelverksamhet vara till nytta för ditt företag.

Vaana kundtjänst

Vår kundbetjäning hjälper till alltid

Vi hjälper gärna till med era vardagliga uppgifter eller frågor

Vi är förtjusta för återkommande tackar vår kundbetjäning får i våra kundnöjdhetsundersökningar. Ta gärna kontakt!


asiakaspalvelu@vaana.fi

Obs! Kundtjänstens avvikande öppettider

Georgsgatan 11 B, 00120 Helsingfors